La Terrassa del Vi

[ CATA VERTICAL RODA I 1992- 2004. SETEMBRE 2008 ]

La Terrassa del Vi va tenir la sort d'assistir a una cata memorable i difícil de repetir. Dirigida per Agustín Santolaya, director general de Cellers Roda.
Es van catar dotze anyades del mateix vi, la qual cosa ens permet seguir la trajectòria del celler i sobretot valorar el gran treball efectuat en anyades molt difícils.
L'única anyada que no va sortir al mercat va ser la del 93.

ANYADA 92: any molt plujós. Amb poc sol 731mm de precipitació en l'any vinícola de novembre a octubre. Verema amb pluges.
Aromes de cuir, tabac, pebre blanc, espècies i complex.
En boca: densitat baixa, fresc, marcada acidesa a pesar de la seva oxidació.
Valoració: B

ANYADA 94: Any molt sec i d'excel·lent sanitat. Gelada lleugera a l'abril, 410 mm. de precipitació total en l'any vinícola .
Aromes intensitat baixa, fruita madura, espècies, mineralitzat, amb tocs vegetals.
Boca: potent, saborós, complex i equilibrat, fruiter i balsàmic.
Valoració: EX

ANYADA 95: Quantitat i qualitat. Perfecta distribució de la pluja. 465mm de precipitació total en l'any vinícola. Es va recuperar el raïm amb una hidratació positiva.
Aromes intensitat alta, fruits vermells, espècies, lleugers tocs de cua.
Boca: vi molt llaminer, viu, lleugerament alcohòlic
Valoració: MB

ANYADA 96: Brotació irregular .Molt bones condicions de pluges i temperatures. 537.22mm de precipitacions en l'any vitícola. Pluges abundants i bé repartides.
Aromes intensitat mitja alta, amb marcada oxidació, notes vegetals, pi i mentolats.
Boca: intensitat mitja un vi molt polit amb un caràcter una mica més clàssic que els anteriors Valoració: B

ANYADA 97: Any irregular que va exigir una exhaustiva selecció. Estiu molt plujós i fred. Molta vegetació. 574,7 mm. de precipitació en l'any vitícola. Bon setembre i octubre.
Aroma d'intensitat mitja, elegant, notes balsàmiques i cuirs
Boca: potent agradable, saborós amb un final llaminer.
Valoració: MB

ANYADA 98: Any d'estiu sec i calorós que va provocar situació de sequera. Setembre va ser plujós i octubre sec. 517,7 mm. de precipitació en l'any vitícola. Aroma d'intensitat mitja, notes torrades, torrefacte, fruits molt madurs. Mineral, notes de cua. Boca: potent, dens, rodó. Llarg postgust. Valoració: EX

ANYADA 99: L'any del cicle curt. 36 dies amb temperatures per sota de 0º C durant l'hivern. 478,6 mm. de precipitació en l'any vitícola. Gelada el 16/04, arribant a -4,5º que va assolar la regió. Pluges al setembre i bon mes d'octubre. Producció molt baixa. Preus desorbitats del raïm.
Aroma d'intensitat baixa. Vi tancat. Notes de fruits vermells. Boca: dens, va venir molt rodó, llaminer.
Bona acidesa, lleugerament vegetal.
Valoració: EX

ANYADA 2000: Enorme sequera a l'estiu. 14 dies van superar els 30º C. 482,5 mm. de precipitació en l'any vitícola. Excel·lent resposta de vinyers de sistema radicular profund, especialment els vells amb poca producció. Hivern molt plujós, primavera normal i estiu molt sec.
Aroma d'intensitat mitja-baixa. Complex, elegant i alguna cosa tancat. Fruita, fusta, mentolats.
Boca: densitat mitja, equilibrat, madur, minerals, llaminer, tabac, fumat.
Valoració: B

ANYADA 01: Excel·lent collita, maduresa perfecta. 473 mm. de precipitació en l'any vitícola. Hivern plujós. Primavera seca i calorosa. Estiu amb humitat suficient. Excel·lent tardor.
Aroma d'intensitat alta. Fruites, complex, madur, notes mentolades. Cuir, tabac minerals, cacao.
Boca: Potent, ampli, saborós. Complex, fresc, elegant. Notes minerals. Bona acidesa.
Valoració : MB

ANYADA 02: Cicle atípic. Gran heterogeneïtat. Collita escassa per falta de brotació. 523,6 mm. de precipitació en l'any. Temperatures fregant -15º en dic. 01. Sequera hivernal. Gelades a l'abril, malament quallat. Agost plujós. Verema plujosa.
Aroma d'intensitat mitja-baixa. Agradable i complex, mineral. Fruites madures.
Boca: Potent i saborós. Fruites madures, frescor. Llarg postgust.
Valoració: MB

ANYADA 03: 40º C a l'ombra el 13/08 . 32’5 º temperatura mitja max a l'estiu. Hivern molt plujós (pluja i neu). 529,3 mm. de precipitació en l'any vitícola. Excel·lent primavera i brotació excel·lent. Gran expressió vegetativa. Estiu històricament càlid que va provocar gran exigència hídrica. Els vinyers vells es van comportar bé. Pluges al setembre durant la primera quinzena. La verema va millorar al final.
Aromes intenses a tabac, espècies, cuir, prunes, fruites negres.
Boca: Saborós, potent, madur. Licorós, una mica alcohòlic. Bé equilibrat.
Valoració: B

ANYADA 04: Collita excel·lent. La collita miraculosa. Hivern humit. 445’3 mm. de precipitació en l'any. Bona brotació. Tempestes a l'agost, calamarsa 2 i 3/08. Al setembre, pluges turmentoses i calor que van provocar alguns brots de botritis (1-10 de setembre). A partir del 11/09 fins a fi de veremes, va fer temps sec i assolellat amb vents del nord que van assecar els brots de botritis. Els dies van ser càlids i les nits fresques.
Aromes intenses i agradables. Vegetal, gerani. Elegant i complex. Madur. Pruna i cacao.
Boca: Potent, saborós, carnós. Densitat alta, bona acidesa, llarg postgust.
Valoració: MB

Una cata espectacular, molt bé dirigida per Agustín Santolaya , que ens va demostrar com es pot “embotellar el temps” i veure les diferències dels anys en cada anyada.


La Terrassa del Vi tuvo la suerte de asistir a una cata memorable y difícil de repetir.
Dirigida por Agustín Santolaya, director general de Bodegas Roda.
Se cataron doce añadas del mismo vino, lo cual nos permite seguir la trayectoria de la bodega y sobretodo valorar el gran trabajo efectuado en añadas muy difíciles. La única añada que no salió al mercado fue la del 93.

AÑADA 92: año muy lluvioso. Con poco sol 731mm de precipitación en el año vinícola de noviembre a octubre. Vendimia con lluvias.
Aromas de cuero, tabaco, pimienta blanca, especiado y complejo.
En boca: densidad baja, fresco, marcada acidez a pesar de su oxidación.
Valoración: B

AÑADA 94: Año muy seco y de excelente sanidad. Helada ligera en abril, 410 mm. de precipitación total en el año vinícola .
Aromas intensidad baja, fruta madura, especias, mineralidad, con toques vegetales.
Boca: potente, sabroso, complejo y equilibrado, frutal y balsámico.
Valoración: EX

AÑADA 95: Cantidad y calidad. Perfecta distribución de la lluvia. 465mm de precipitación total en el año vinícola. Se recuperó la uva con una hidratación positiva.
Aromas intensidad alta, frutos rojos, especiados, ligeros toques de cola.
Boca: vino muy goloso, vivo, ligeramente alcohólico
Valoración: MB

AÑADA 96: Brotación irregular .Muy buenas condiciones de lluvias y temperaturas. 537.22mm de precipitaciones en el año vitícola. Lluvias abundantes y bien repartidas.
Aromas intensidad media alta, con marcada oxidación, notas vegetales, pino y mentolados.
Boca: intensidad media un vino muy pulido con un carácter algo más clásico que los anteriores
Valoración: B

AÑADA 97: Año irregular que exigió una exhaustiva selección. Verano muy lluvioso y frío. Mucha vegetación. 574,7 mm. de precipitación en el año vitícola. Buen septiembre y octubre.
Aroma de intensidad media, elegante, notas balsámicas y cueros
Boca: potente agradable, sabroso con un final goloso.
Valoración: MB

AÑADA 98: Año de verano seco y caluroso que provocó situación de sequía. Septiembre fue lluvioso y octubre seco. 517,7 mm. de precipitación en el año vitícola.
Aroma de intensidad media, notas torradas, torrefacto, frutos muy maduros. Mineral, notas de cola.
Boca: potente, denso, redondo. Largo postgusto.
Valoración: EX

AÑADA 99: El año del ciclo corto. 36 días con temperaturas por debajo de 0º C durante el invierno. 478,6 mm. de precipitación en el año vitícola. Helada el 16/04, alcanzando -4,5º que asoló la región.
Lluvias en septiembre y buen mes de octubre. Producción muy baja. Precios desorbitados de la uva.
Aroma de intensidad baja. Vino cerrado. Notas de frutos rojos.
Boca: denso, vino muy redondo, goloso. Buena acidez, ligeramente vegetal.
Valoración: EX

AÑADA 2000: Enorme sequía en verano. 14 días superaron los 30º C. 482,5 mm. de precipitación en el año vitícola.
Excelente respuesta de viñedos de sistema radicular profundo, especialmente los viejos con poca producción.
Invierno muy lluvioso, primavera normal y verano muy seco.
Aroma de intensidad media-baja. Complejo, elegante y algo cerrado. Fruta, madera, mentolados.
Boca: densidad media, equilibrado, maduro, minerales, goloso, tabaco, ahumado.
Valoración: B

AÑADA 01: Excelente cosecha, madurez perfecta. 473 mm. de precipitación en el año vitícola. Invierno lluvioso. Primavera seca y calurosa. Corrimiento de flor, racimos sueltos. Verano con humedad suficiente. Excelente otoño.
Aroma de intensidad alta. Frutas, complejo, maduro, notas mentoladas. Cuero, tabaco minerales, cacao.
Boca: Potente, amplio, sabroso. Complejo, fresco, elegante. Notas minerales. Buena acidez.
Valoración : MB

AÑADA 02: Ciclo atípico. Gran heterogeneidad. Cosecha escasa por falta de brotación. 523,6 mm. de precipitación en el año. Temperaturas rozando -15º en dic. 01. Sequía invernal. Heladas en abril, mal cuajado. Agosto lluvioso. Vendimia lluviosa.
Aroma de intensidad media-baja. Agradable y complejo, mineral. Frutas maduras.
Boca: Potente y sabroso. Frutas maduras, frescor. Largo postgusto.
Valoración: MB

AÑADA 03: 40º C a la sombra el 13/08.
32’5 º temperatura media max en verano. Invierno muy lluvioso (lluvia y nieve). 529,3 mm. de precipitación en el año vitícola. Excelente primavera y brotación excelente. Gran expresión vegetativa. Verano históricamente cálido que provocó gran exigencia hídrica. Los viñedos viejos se comportaron bien.
Lluvias en septiembre durante la primera quincena. La vendimia mejoró al final.
Aromas intensos a tabaco, especias, cuero, ciruelas, frutas negras.
Boca: Sabroso, potente, maduro. Licoroso, algo alcohólico. Bien equilibrado.
Valoración: B

AÑADA 04: Cosecha excelente. La cosecha milagrosa. Invierno húmedo. 445’3 mm. de precipitación en el año. Buena brotación.
Tormentas en agosto, granizo 2 y 3/08. En septiembre, lluvias tormentosas y calor que provocaron algunos brotes de botritis (1-10 de septiembre).
A partir del 11/09 hasta fin de vendimias, hizo tiempo seco y soleado con vientos del norte que secaron los brotes de botritis.
Los días fueron cálidos y las noches frescas.
Aromas intensos y agradables. Vegetal, geranio. Elegante y complejo. Maduro. Ciruela y cacao.
Boca: Potente, sabroso, carnoso. Densidad alta, buena acidez, largo postgusto.
Valoración: MB

Una cata espectacular, muy bien dirigida por Agustín Santolaya , que nos demostró como se puede “embotellar el tiempo “ y ver las diferencias de los años en cada añada.

Links de interés:La Terrassa del Vi, va néixer com un grup de persones que compartien un interès comú: el vi. Com a grup ens vam començar a reunir periòdicament un cop al mes per realitzar cates cegues de vi i anar aprenent cada dia una mica més. L’ambient era molt agradable i tots els membres del grup de cates ens vam mostrar interessats a formalitzar el grup de forma definitiva i mantenir-lo. Així doncs, va sorgir el projecte de constituir-nos com a entitat sense ànim de lucre.

Actualment, ja hem presentat la sol·licitud de constitució amb els corresponents estatuts. La nostra seu es troba situada a la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
La Terrassa del Vi, nació como un grupo de personas que comparten un interés común: el vino. Como grupo nos comenzamos a reunir periódicamente una vez al mes para realizar catas ciegas de vino y ir aprendiendo cada día un poco más. El ambiente era muy agradable y todos los miembros del grupo de catas nos mostramos interesados en formalizar el grupo de forma definitiva y mantenerlo. Así, surgió el projecto de constituirnos como entidad sin ánimo de lucro.

Actualmente, ya hemos presentado la solicitud de constitución con los correspondientes estatutos. Nuestra sede está situada en la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
Laterrassadelvi, creado por:

Cookies en verema.com

Utilizamos cookies propias y de terceros con finalidades analíticas y para mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias a partir de tus hábitos de navegación y tu perfil. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en “Configuración de cookies”. También puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para más información puedes visitar nuestra Ver política de cookies.

Aceptar